Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 5/2017, de 29 de juny. Projecte de llei de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte al Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals sobre el Projecte de llei de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (BOPC núm. 420, de 25 de maig de 2017).

Dictamen 5/2017 (391 Kb)
Nota (249 Kb)
Disposició objecte de dictamen (218 Kb)

Dictamen 4/2017, de 29 de juny. Programa d'activació per a l'ocupació.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret llei 7/2017, de 28 d’abril, pel qual es prorroga i es modifica el Programa d’activació per a l’ocupació (BOE núm. 102, de 29 d’abril de 2017).

Dictamen 4/2017 (304 Kb)
Nota (239 Kb)
Disposició objecte de dictamen (169 Kb)

Dictamen 3/2017, de 9 de març. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i en l'àmbit del sector públic.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte al Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i en l’àmbit del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics (BOPC núm. 322, de 3 de febrer de 2017; correccions d’errades: BOPC núm. 333, de 16 de febrer de 2017; núm. 349, de 6 març de 2017, i núm. 351, de 7 de març de 2017).

Dictamen 3/2017 (520 Kb)
Nota (394 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,522 Kb)

Dictamen 2/2017, de 2 de març. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari Socialista; per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans; i per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, dels grups parlamentaris del Partit Popular de Catalunya i de Ciutadans, respecte al Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda sobre el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (BOPC núm. 324, de 6 de febrer de 2017; correccions d’errades: BOPC núm. 329, de 10 de febrer; núm. 333, de 16 de febrer, i núm. 337, de 21 de febrer).

Dictamen 2/2017 (294 Kb)
Nota (198 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,184 Kb)

Dictamen 1/2017, de 26 de gener. Llibre sisè del Codi civil de Catalunya i modificació d'altres llibres.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió de Justícia sobre el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè (BOPC núm. 290, de 20 de desembre de 2016).

Dictamen 1/2017 (622 Kb)
Nota (339 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,022 Kb)

Dictamen 6/2016, d'1 de desembre. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda sobre el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya (BOPC núm. 248, de 31 d’octubre de 2016).

Dictamen 6/2016 (431 Kb)
Nota (285 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,002 Kb)

Dictamen 5/2016, de 5 d'octubre. Avaluacions finals d'ESO i batxillerat.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'educació secundària obligatòria i de batxillerat (BOE núm. 183, de 30 de juliol de 2016).

Dictamen 5/2016 (396 Kb)
Nota (81 Kb)
Disposició objecte de dictamen (265 Kb)

Dictamen 4/2016, de 2 d’agost. Convocatòria de subvencions estatals destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre la Resolució de 18 de maig de 2016, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoquen subvencions estatals destinades a la realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques (publicat l’extracte en el BOE núm. 125, de 24 de maig de 2016, i el text complet en la Base de Dades Nacional de Subvencions, el 3 de juny de 2016).

Dictamen 4/2016 (351 Kb)
Nota (269 Kb)
Disposició objecte de dictamen (4,109 Kb)

Dictamen 3/2016, de 5 de maig. Eficiència energètica.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2016).

Dictamen 3/2016 (346 Kb)
Nota (265 Kb)
Disposició objecte de dictamen (418 Kb)

Dictamen 2/2016, de 3 de març. Avaluació final educació primària.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 1058/2015, de 20 de novembre, pel qual es regulen les característiques generals de les proves d'avaluació final d'educació primària que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 285, de 28 de novembre de 2015).

Dictamen 2/2016 (303 Kb)
Nota (263 Kb)
Disposició objecte de dictamen (168 Kb)

« Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal