Consell de Garanties EstatutÓries de Catalunya

Estatut d'autonomia de Catalunya


ARTICLE 38. TUTELA
 1. El Consell de Garanties EstatutÓries tutela els drets que reconeixen els capÝtols I, II i III d'aquest tÝtol i la Carta dels drets i els deures dels ciutadans de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 76.2.b i c.

ARTICLE 76. FUNCIONS

 1. El Consell de Garanties EstatutÓries és la instituciˇ de la Generalitat que vetlla per l'adequaciˇ a aquest Estatut i a la Constituciˇ de les disposicions de la Generalitat en els termes que estableix l'apartat 2.
 2. El Consell de Garanties EstatutÓries pot dictaminar, en els termes que estableix la llei, en els casos segŘents:
  1. L'adequaciˇ a la Constituciˇ dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi.
  2. L'adequaciˇ a aquest Estatut i a la Constituciˇ dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovaciˇ del Parlament i dels decrets llei sotmesos a convalidaciˇ del Parlament.
  3. L'adequaciˇ a aquest Estatut i a la Constituciˇ dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.
  4. L'adequaciˇ dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l'autonomia local en els termes que garanteix aquest Estatut.
 3. El Consell de Garanties EstatutÓries ha de dictaminar abans de la interposiciˇ del recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern, abans de la interposiciˇ de conflicte de competŔncia pel Govern i abans de la interposiciˇ de conflicte en defensa de l'autonomia local davant el Tribunal Constitucional.
 4. Els dictÓmens del consell de Garanties EstatutÓries tenen carÓcter vinculant amb relaciˇ als projectes de llei i les proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts per aquest Estatut.
  (Apartat declarat inconstitucional i nul per la STC 31/2010, de 28 de juny.)

ARTICLE 77. COMPOSICIË I FUNCIONAMENT

 1. El Consell de Garanties EstatutÓries és format per membres nomenats pel president o presidenta de la Generalitat entre juristes de reconeguda competŔncia, dues terceres parts dels quals a proposta del Parlament, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i una tercera part a proposta del Govern.
 2. Els membres del Consell de Garanties EstatutÓries han d'elegir d'entre ells el president o presidenta.
 3. Una llei del Parlament regula la composiciˇ i el funcionament del Consell de Garanties EstatutÓries, l'estatut dels membres i els procediments relatius a l'exercici de les seves funcions. Es poden ampliar per llei les funcions dictaminadores del Consell de Garanties EstatutÓries que estableix aquest Estatut sense atribuir-los carÓcter vinculant.
 4. El Consell de Garanties EstatutÓries té autonomia orgÓnica, funcional i pressupostÓria, d'acord amb la llei.

DISPOSICIË TRANSITĎRIA PRIMERA. ADAPTACIË DE LES LLEIS I LES NORMES AMB RANG DE LLEI

 1. Les lleis del Parlament i les normes amb rang de llei del Govern vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Estatut que eventualment puguin resultar incompatibles amb els drets reconeguts pel tÝtol I mantenen la vigŔncia per un termini mÓxim de dos anys, en el qual han d'ésser adaptades a la regulaciˇ establerta per aquest Estatut.
 2. Els grups parlamentaris, els membres del Parlament, el Govern i el SÝndic de Greuges, en el termini establert per l'apartat 1, poden solĚlicitar dictamen al Consell de Garanties EstatutÓries, en els termes establerts per llei, sobre la compatibilitat amb l'Estatut de les lleis del Parlament o de les normes amb rang de llei dictades pel Govern abans de l'entrada en vigor d'aquest. El dictamen no té valor vinculant i pot fer recomanacions al Parlament o al Govern per a modificar o derogar les normes que consideri incompatibles.

Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> AvÝs legal