Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Servei de préstec de la Biblioteca del Consell de Garanties Estatutàries (Acord del Ple del Consell adoptat en la sessió de 26 de juliol de 2011)
 
A) El servei de préstec de la Biblioteca té com a funció principal facilitar la consulta del seu fons documental en el desenvolupament de les funcions pròpies del Consell de Garanties Estatutàries, per la qual cosa es troba a disposició dels consellers, els lletrats i el personal del Consell.
 
B) El fons també pot ser objecte de préstec a usuaris externs, mitjançant la presentació d’un carnet identificatiu, elaborat i lliurat per la Biblioteca.

Queden expressament exclosos de préstec extern els codis, les obres de referència, els manuals, les publicacions seriades, les tesis doctorals i els llibres que determini la Biblioteca.
 
C) El termini de préstec s’estableix en 10 dies, prorrogable només una sola vegada, sempre que el llibre no hagi estat sol·licitat per un altre usuari. El nombre simultani de llibres en préstec és de tres.
Durant el període de préstec, els usuaris són responsables del material que utilitzen. Si es produeixen danys o pèrdues, aquests s’hauran de rescabalar amb la reposició del material malmès o perdut.
 
D) Atesa la tasca fonamental del Consell quant a l’elaboració dels dictàmens i la necessitat que el fons documental es trobi disponible, en cas que s’estigui en el procés d’elaboració d’un dictamen i es necessiti un llibre que es troba en préstec, aquest document serà reclamat de manera immediata i l’usuari és responsable de retornar-lo amb la màxima urgència i no més tard de les vint-i-quatre hores des que hagi estat formulada la reclamació per la Biblioteca.

Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal