Consell de Garanties EstatutÓries de Catalunya

> Publicacions                                    > DictÓmens

El Consell Consultiu de la Generalitat trobÓ l'origen en la previsiˇ de l'article 41 de l'Estatut d'autonomia de 1979, i fou creat per la Llei 1/1981, de 25 de febrer, que el va configurar com l'alt ˛rgan consultiu de la Generalitat amb la funciˇ de dictaminar sobre l'adequaciˇ, a la Constituciˇ i a l'Estatut d'autonomia, de les normes elaborades per les institucions estatals i catalanes. El Consell fou substitu´t l'any 2009 pel Consell de Garanties EstatutÓries, fruit de la reforma de l'Estatut de 2006.
 
El Consell actuava a instÓncia de part legitimada i els seus dictÓmens, que no eren vinculants, podien tenir un carÓcter facultatiu o preceptiu. AixÝ, el Consell dictaminava, facultativament, a iniciativa del Govern de la Generalitat o del Parlament, sobre els projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovaciˇ pel Parlament de Catalunya.
 
AixÝ mateix, havia d'emetre dictamen, amb carÓcter preceptiu, prŔviament a la interposiciˇ davant del Tribunal Constitucional del recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern i del Parlament, i també prŔviament a la presentaciˇ d'un conflicte en defensa de l'autonomia local contra una llei estatal o catalana per part dels ens locals legitimats. Finalment, també podia emetre dictamen, a peticiˇ del Govern catalÓ, prŔviament a la presentaciˇ d'un conflicte de competŔncia davant del Tribunal Constitucional contra una actuaciˇ o norma estatal que vulnerés les competŔncies de la comunitat aut˛noma.
 
El Consell Consultiu estava integrat per set membres electius, nomenats pel president de la Generalitat entre juristes de reconeguda competŔncia. Cinc d'elegits pel Parlament i dos de designats pel Govern. Eren nomenats per un perÝode de quatre anys i es renovaven cada dos anys per meitats.
 
Van ser membres del Consell Consultiu (per ordre cronol˛gic de presa de possessiˇ del cÓrrec):
 
I. Sr. LluÝs Roca-Sastre i Muncunill (1981-1987)
I. Sr. Eduard Vivancos i Comes (1981-1987)
I. Sr. Enric Argullol i Murgadas (1981-1988)
Hble. Sr. Francesc Fdez. de Villavicencio i Arévalo (1981-1995)
I. Sr. Francesc de Carreras i Serra (1981-1998)
Hble. Sr. Robert Vergés i Cadanet (1981-2000)
I. Sr. J. A. Gonzßlez Casanova (1981-2001)
I. Sr. Manuel M. Vicens i Matas (1987-2005)
I. Sr. Joaquim Borrell i Mestre (1987-2009)
I. Sr. Antoni Bayona i Rocamora (1988-1994)
Hble. Sr. AgustÝ M. Bassols i Parés (1994-2009)
I. Sr. Ramon M. Llevadot i Roig (1996-2005)
Hble. Sr. JoaquÝn Tornos i Mas (1998-2006)
I. Sr. Jaume Renyer i Alimbau (2000-2004)
Hble. Sr. Pere Jover i Presa (2001-2009)
I. Sr. Jaume Vernet i Llobet (2004-2009)
I. Sr. Jaume Camps i Rovira (2005-2009)
I. Sr. Marc Carrillo (2005-2009)
I. Sra. Ant˛nia Agullˇ i AgŘero (2006-2009)
 
Normativa reguladora del Consell Consultiu:
- Llei 1/1981, de 25 de febrer, de creaciˇ del Consell Consultiu de la Generalitat.
- Decret 429/1981, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament provisional d'organitzaciˇ i funcionament del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.
- Resoluciˇ del Ple del Consell Consultiu, de 4 de juny de 1997, per la qual s'interpreta el Decret 429/1981, de 2 de novembre, d'organitzaciˇ i funcionament del Consell Consultiu de la Generalitat.

Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> AvÝs legal