Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 1/2023, de 2 d'agost. Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, respecte de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (BOE núm. 124, de 25 de maig de 2023).

Dictamen 1/2023 (945 Kb)
Nota (305 Kb)
Disposició objecte de dictamen (en castellà) (421 Kb)

Dictamen 5/2022, d’1 de desembre. Fons de Transició Nuclear.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, respecte de la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern (BOPC núm. 425, de 8 de novembre de 2022).

Dictamen 5/2022 (238 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,036 Kb)

Dictamen 4/2022, de 20 de juny. Projectes lingüístics dels centres educatius.

Sol·licitat pels grups parlamentaris de Vox en Cataluña, Ciutadans i Mixt, del Parlament de Catalunya, respecte del Decret llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius (DOGC núm. 8678A, de 30 de maig de 2022).

Dictamen 4/2022 (263 Kb)
Nota (210 Kb)
Disposició objecte de dictamen (807 Kb)

Dictamen 3/2022, de 7 de juny. Ús i aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari.

Sol·licitat pels grups parlamentaris de Vox en Cataluña, Ciutadans i Mixt, del Parlament de Catalunya, respecte de la Proposició de llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari (BOPC núm. 317, de 24 de maig de 2022).

Dictamen 3/2022 (270 Kb)
Nota (199 Kb)
Disposició objecte de dictamen (80 Kb)

Dictamen 2/2022, de 8 de març. Reial decret 1159/2021. Modificació Reglament de la planificació hidrològica.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, respecte al Reial decret 1159/2021, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021).

Dictamen 2/2022 (388 Kb)
Disposició objecte de dictamen (562 Kb)

Acord del Ple del Consell de 25 de febrer de 2022. Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional.

Acord relatiu a l'escrit de sol·licitud de dictamen sobre la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional.

Acord del Ple del Consell (124 Kb)

Dictamen 1/2022, de 14 de febrer. Reial decret llei 24/2021. Règim sancionador en matèria de consum.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, respecte del Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients (BOE núm. 263, de 3 de novembre de 2021).

Dictamen 1/2022 (639 Kb)
Disposició objecte de dictamen (856 Kb)

Dictamen 2/2021, de 29 de juliol. Decret llei 15/2021. Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i pels grups parlamentaris de Ciutadans i Grup Mixt, respecte del Decret llei 15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8452, de 7 de juliol de 2021; correcció d’errades: DOGC núm. 8453A, de 8 de juliol de 2021).

Dictamen 2/2021 (460 Kb)
Nota (181 Kb)
Disposició objecte de dictamen (951 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (695 Kb)

Dictamen 1/2021, de 30 de març. Reial decret llei 3/2021. Ingrés mínim vital.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, respecte del Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic (BOE núm. 29, de 3 de febrer de 2021; correcció d’errades BOE núm. 42, de 18 de febrer de 2021).

Dictamen 1/2021 (487 Kb)
Nota (267 Kb)
Disposició objecte de dictamen (391 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (113 Kb)

Dictamen 9/2020, de 29 de setembre. Mesures financeres aplicables a entitats locals.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, respecte del Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals (BOE núm. 211, de 5 d’agost de 2020; correcció d’errades BOE núm. 240, de 8 de setembre de 2020).

Dictamen 9/2020 (379 Kb)
Nota (248 Kb)
Disposició objecte de dictamen (790 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (113 Kb)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal