Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

El Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que vetlla per l’adequació de les normes amb rang de llei del Govern i el Parlament a l’Estatut i a la Constitució. Així mateix, també és responsable d’identificar, amb caràcter previ a la presentació dels corresponents recursos, els possibles motius d’inconstitucionalitat i de conflicte de competències que puguin afectar l’autogovern català o l’autonomia local com a conseqüència de la normativa d’origen estatal. 
 
El Consell exerceix la seva funció consultiva mitjançant dictàmens jurídics sol·licitats pel Parlament, el Govern, el Síndic de Greuges o les institucions locals. Així mateix, compleix un paper d'especial tutela dels drets estatutaris d'acord amb l'article 38.1 de l'Estatut.

El Consell és integrat per nou consellers nomenats pel president de la Generalitat, sis a proposta del Parlament i tres a proposta del Govern, entre juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys d'experiència professional en el món del dret i que tinguin la condició política de catalans.

El Consell de Garanties Estatutàries, fruit de la reforma de l’Estatut de 2006, es constituí el 24 de novembre de 2009 i ha esdevingut la institució que, amb funcions més àmplies, ha succeït l’anterior Consell Consultiu (1981-2009).

Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal