Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya


Convocatòria de cessió gratuïta de material informàtic obsolet a administracions públiques, entitats públiques o privades sense ànim de lucre, per a fins d’utilitat pública o d’interès social (aprovada pel Ple del Consell de Garanties Estatutàries en la seva sessió de 20 d’abril de 2023)
(Termini de presentació de les sol·licituds prorrogat fins al dia 15 de setembre de 2023 per Acord del Ple del Consell adoptat en la seva sessió de 15 de juny de 2023)

Convocatòria

Convocatòria comissió de serveis o, si s’escau, interinatge del lloc de treball d’administratiu/iva
(Procés finalitzat)

Resultat procés de selecció

Provisió temporal, en comissió de serveis, o si s’escau, interinatge del lloc de treball d’administratiu/iva del Consell de Garanties Estatutàries


Convocatòria comissió de serveis del lloc de treball d’administratiu/iva
(Procés finalitzat)  

Resultat procés de selecció

Provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball d’administratiu/iva del Consell de Garanties Estatutàries


Convocatòria procés de selecció d’estabilització per a l’accés, mitjançant concurs de mèrits, a 7 llocs de treball de personal funcionari

Publicació del certificat sobre els acords del Tribunal Qualificador en relació amb la valoració definitiva de mèrits d'una persona aspirant i proposta de nomenament

Publicació del certificat sobre els acords del Tribunal Qualificador en relació amb l’estimació d’un recurs d’alçada presentat per una persona aspirant, l’admissió de nou al procés de selecció i la valoració provisional dels mèrits d’aquesta persona (termini per presentar al·legacions a la valoració provisional de mèrits: del 13 al 27 de maig de 2024, ambdós inclosos)

Publicació del certificat sobre els acords del Tribunal Qualificador en relació amb l’examen d’al·legacions presentades, la valoració definitiva de mèrits i la proposta de nomenament  (termini per presentar documentació per les persones aspirants proposades en l’annex 2: del 8 de març al 8 d’abril, ambdós inclosos)

Publicació del certificat sobre els acords del Tribunal Qualificador en relació amb la presentació i acreditació de mèrits, la seva valoració provisional i l’exempció de la prova de català d’una persona aspirant (termini per presentar al·legacions a la valoració provisional de mèrits: del 8 al 21 de febrer, ambdós inclosos)

Resolució de 6 de juliol 2023, per la qual es fan públiques les llistes definitives de persones admeses i excloses a la convocatòria i, també, de persones exemptes de fer les proves de coneixements de llengua catalana i castellana, així com també la incorporació de persones assessores en matèria de normalització lingüística (termini per a l'al·legació i acreditació dels mèrits de manera telemàtica: del 13 al 26 de juliol de 2023, inclòs)

Resolució de 22 de maig de 2023, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses a la convocatòria i també de persones exemptes de fer les proves de coneixements de llengua catalana i castellana. (termini per reclamacions o esmenes: del 26 de maig fins al 9 de juny de 2023, inclòs)

Formulari de sol·licitud (termini de presentació finalitzat)

Model de certificació de serveis prestats (presentació en la fase d’al·legació de mèrits) 

Resolució de 24 de febrer de 2023, per la qual es fa pública la composició del Tribunal Qualificador prevista a la base 5 de la convocatòria del procés de selecció d'estabilització per a l'accés, mitjançant concurs de mèrits, a 7 llocs de treball de personal funcionari del Consell de Garanties Estatutàries
Oferta pública d'ocupació 2022Convocatòria procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, per a l’accés al lloc de treball de lletrat/adaResolució de 21 d’octubre de 2022, per la qual es fan públics la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria, la llista definitiva de persones exemptes de fer les proves de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana, i la data, l’hora, el lloc i les condicions de realització de l’exercici de la primera prova del procés de selecció d’estabilització, mitjançant concurs oposició, per a l’accés al lloc de treball de lletrat/ada, del grup A, subgrup A1, del Consell de Garanties Estatutàries, així com també la incorporació en el Tribunal Qualificador de les persones assessores en matèria de normalització lingüística
Resolució de 22 de juliol de 2022, per la qual es fan públiques la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció d’estabilització per a l’accés, mitjançant concurs oposició, al lloc de treball de lletrat/ada, del grup A, subgrup A1 del Consell de Garanties Estatutàries

Formulari de sol·licitud (Tancat el termini de presentació de sol·licituds)

Decoració escultòrica del Palau Centelles - Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal