Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

La funció principal del Consell de Garanties Estatutàries és l'emissió de dictàmens jurídics. D'una banda, es pronuncia sobre l'adequació a l'Estatut i a la Constitució de la normativa amb rang de llei de la Generalitat de Catalunya. Aquesta tasca es concreta en l'anàlisi dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a l'aprovació del Parlament de Catalunya, dels decrets llei sotmesos a la convalidació del Parlament i dels projectes de decrets legislatius aprovats pel Govern. Així mateix, es pronuncia sobre l'adequació a l'autonomia local dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern en els termes que garanteix l'Estatut d'autonomia. Finalment, si és el cas, examina l'adequació de les propostes de reforma de l'Estatut d'autonomia a la Constitució.
 
D'altra banda, el Consell també dictamina sobre normes de l'Estat, preceptivament i prèviament a la seva impugnació davant el Tribunal Constitucional, mitjançant la interposició pel Govern o pel Parlament del corresponent recurs d'inconstitucionalitat, el plantejament pel Govern d'un conflicte de competència i la interposició d'un conflicte en defensa de l'autonomia local, constitucionalment garantida, en els supòsits que indica la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.
 
La tasca d'emissió de dictàmens sempre s'exerceix a instància de part legitimada i les sol·licituds es presenten per mitjà d'un escrit adreçat al president del Consell en què s'han d'indicar els preceptes, els vots particulars i les esmenes que susciten dubtes d'inconstitucionalitat i d'antiestatutarietat, així com els preceptes de la Constitució i/o de l'Estatut que es consideren vulnerats. No obstant l'anterior, el Consell es troba facultat per ampliar l'objecte d'un dictamen a altres preceptes de la disposició que n'és objecte i a altres vots particulars i esmenes, si tenen relació directa amb els sol·licitats.
 
Les conclusions d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries han d'expressar la decisió d'aquesta institució respecte a l'objecte del dictamen i han de fer constar si s'adopta per majoria o per unanimitat.
 
Els dictàmens es publiquen al Butlletí Oficial del Parlament o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, depenent de quin sigui l'ens sol·licitant.

Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal