Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 1/2012, de 10 de gener. Mesures urgents en matèria de tresoreria.

Sol·licitat per més de dos grups parlamentaris, sobre el Decret llei 3/2011, de 20 de desembre, de mesures urgents en matèria de tresoreria (DOGC núm. 6028 Annex, de 20 de desembre de 2011).

Dictamen 1/2012 (220 Kb)
Disposició objecte de dictamen (205 Kb)

Dictamen 10/2011, de 22 de novembre. Pla estatal de protecció civil davant el risc d'inundacions.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Pla estatal de protecció civil davant el risc d'inundacions, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 29 de juliol de 2011, publicat per Resolució de 2 d'agost de 2011 de la Subsecretaria del Ministeri de l'Interior (BOE núm. 210, d'1 de setembre de 2011).

Dictamen 10/2011 (222 Kb)
Disposició objecte de dictamen (696 Kb)

Dictamen 9/2011, de 27 de setembre. Explotacions equines i Pla sanitari equí.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 804/2011, de 10 de juny, pel qual es regula l'ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i s'estableix el Pla sanitari equí (BOE núm. 157, de 2 de juliol de 2011).

Dictamen 9/2011 (239 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,650 Kb)

Dictamen 8/2011, de 27 de setembre. Foment de la rehabilitació i seguretat jurídica en matèria immobiliària.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa (BOE núm. 161, de 7 de juliol de 2011).

Dictamen 8/2011 (319 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,720 Kb)

Dictamen 7/2011, de 13 de setembre. Accés dels advocats i procuradors dels tribunals.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals (BOE núm. 143, de 16 de juny de 2011).

Dictamen 7/2011 (240 Kb)
Disposició objecte de dictamen (197 Kb)

Dictamen 6/2011, de 20 de maig. Economia sostenible.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 5 de març de 2011).

Dictamen 6/2011 (457 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,241 Kb)

Dictamen 5/2011, de 28 d'abril. Pla de socors binacional del túnel del Pertús.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Pla de socors binacional del túnel del Pertús de la línia d'alta velocitat Perpinyà-Figueres.

Dictamen 5/2011 (173 Kb)
Pla objecte de dictamen (8,093 Kb)

Dictamen 4/2011, de 14 d'abril. Qualitat de l'aire.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2011).

Dictamen 4/2011 (308 Kb)
Disposició objecte de dictamen (559 Kb)

Dictamen 3/2011, de 24 de març. Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 1715/2010, de 17 de desembre, pel qual es designa l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) com a organisme nacional d'acreditació d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i el Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s'estableixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93 (BOE núm. 7, de 8 de gener de 2011).

Dictamen 3/2011 (232 Kb)
Disposició objecte de dictamen (156 Kb)

Dictamen 2/2011, de 21 de març. Emmagatzematge geològic de diòxid de carboni.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre la Llei 40/2010, de 29 de desembre, d'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni (BOE núm. 317, de 30 de desembre de 2010).

Dictamen 2/2011 (376 Kb)
Disposició objecte de dictamen (418 Kb)

« Anterior | 1 | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal