Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 11/2012, de 22 d'agost. Mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat i per més d'una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari Socialista, sobre el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE núm. 168, de 14 de juliol de 2012; correcció d'errades: BOE núm. 172, de 19 de juliol de 2012).

Dictamen 11/2012 (750 Kb)
Nota (399 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,949 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (en castellà) (166 Kb)

Dictamen 10/2012, de 22 d'agost. Llei de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari Socialista, sobre la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 162, de 7 de juliol de 2012).

Dictamen 10/2012 (246 Kb)
Nota (225 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,385 Kb)

Dictamen 9/2012, de 2 d'agost. Jornada general de treball en el sector públic.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre la disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE núm. 156, de 30 de juny de 2012).

Dictamen 9/2012 (187 Kb)
Nota (35 Kb)
Disposició objecte de dictamen (en castellà) (178 Kb)

Dictamen 8/2012, de 2 de juliol. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari Socialista, sobre la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (BOE núm. 103, de 30 d'abril de 2012).

Dictamen 8/2012 (323 Kb)
Nota (225 Kb)
Disposició objecte de dictamen (344 Kb)

Dictamen 7/2012, de 8 de juny. Mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 21 d'abril de 2012).

Dictamen 7/2012 (356 Kb)
Nota (38 Kb)
Disposició objecte de dictamen (171 Kb)

Dictamen 6/2012, d'1 de juny. Mesures urgents per garantir el sistema nacional de salut.

Sol·licitat pels grups parlamentaris Socialista, d'Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa i d'Esquerra Republicana de Catalunya, i pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions (BOE núm. 98, de 24 d'abril de 2012; correcció d'errades: BOE núm. 116, de 15 de maig de 2012).

Dictamen 6/2012 (635 Kb)
Disposició objecte de dictamen (529 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (143 Kb)

Dictamen 5/2012, de 3 d'abril. Decret llei de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Sol·licitat pels Grups parlamentaris Socialista, d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i d'Esquerra Republicana de Catalunya, i per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup parlamentari de Convergència i Unió, respecte al Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 36, d'11 de febrer de 2012; correcció d'errades: BOE núm. 42, de 18 de febrer de 2012).

Dictamen 5/2012 (632 Kb)
Disposició objecte de dictamen (974 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (120 Kb)

Dictamen 4/2012, de 6 de març. Mesures fiscals i financeres i creació de l'impost sobre estades en establiments turístics.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost, sobre el Projecte de llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (BOPC núm. 249, de 10 de febrer de 2012).

Dictamen 4/2012 (364 Kb)
Disposició objecte de dictamen (818 Kb)

Dictamen 3/2012, de 8 de febrer. Fons de carboni per a una economia sostenible.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 1494/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regula el Fons de carboni per a una economia sostenible (BOE núm. 270, de 9 de novembre de 2011).

Dictamen 3/2012 (235 Kb)
Disposició objecte de dictamen (184 Kb)

Dictamen 2/2012, de 16 de gener. Necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

Sol·licitat per més de dos grups parlamentaris, sobre el Decret llei 4/2011, de 20 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària (DOGC núm. 6030, de 22 de desembre de 2011).

Dictamen 2/2012 (271 Kb)
Disposició objecte de dictamen (300 Kb)

« Anterior | 1 | ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal